Skip to main content

Budget 2008 vedtaget

| Administrator | Nyheder 2007

Hovedbestyrelsen vedtog budgettet på sit møde den 6. december 2007, alene ...

Hovedbestyrelsen vedtog budgettet på sit møde den 6. december 2007, alene betinget af klubbernes godkendelse af kontingent og afgifter.

Vedtagelsen betyder at hovedbestyrelsen beder klubberne om hjælp til at få medlemsbidraget reguleret med pris og lønstigninger og hjælp til give nye tiltag på området for forbundets kommunikation et ekstra løft i kvaliteten.

Hovedbestyrelsen foreslår at klubkontingentets grundbeløb hæves med kr. fra kr. 600 til kr. 1.000 pr. klub og at de to satser pålægges henholdsvis 10 og 20 kr. årligt, så satserne bliver på kr. 100. og 235 fra og med 2008.

Løbsafgifterne, der primært betales af de aktive i medlemskredsen, foreslår hovedbestyrelsen hæves med virkning fra 1. juli 2008 med henholdsvis kr. 5, 7 og 5 til kr. 15, 25 og 30.

I de forslåede reguleringer indgår såvel en pristalsregulering, som omtalt på klubledermøderne og det ekstra løft hovedbestyrelsen gerne vil bede klubberne give til udvikling af de nye tiltag på området for kommunikationen.

Historien bag dette resultat er følgende:

Budget 2008 fødes
Allerede i foråret igangsatte hovedbestyrelsen budgetproceduren ved at opstille en række langsigtede budgetmål, som blev drøftet med klubberne på klubledermøderne. Resultatet blev en tilslutning til disse, dog således at klubberne helst så at den nuværende struktur i betaling kontingenter og afgifter blev fastholdt, som system.

I september havde udvalg, projektgrupper og øvrige kontoansvarlige indgivet deres budgettal. En ukritisk sammen skrivning af disse gav en underbalance på kr. 846.000 eller kr. 946.000 fra det erklærede mål.

Siden den første behandling af budget 2008 på mødet i september blev der via en nøje kontogennemgang og besparelser skaffet kr. 645.000. Det betød at underskuddet i budget inden hovedbestyrelsesmødet i december udviste et underskud på kr. 201.000. Det var fortsat kr. 301.000 fra det erklærede mål.

Især Eliteudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget havde i denne fase bidraget til dette resultat via besparelser og justering på deltagerbetalinger på aktivitetskonti. Der var opfattelse fra den nedsatte budgetgruppe, der har bestået af Helge Søgaard, Lars Olsen og Preben Schmidt, at der er ikke her var mere at hente ad den vej.

I det fremlagte budget version 2,4 var der indregnet udgifterne til udgivelse af et trykt blad i 4 numre ligesom indtægterne fra medlemsbidrag var indregnet med en pristalsregulering. Der var endelig indregnet en skønnet stigning i medlemstallet på 250.

Det var de tal, der blev fremlagt på klubledermøderne.

I den interne høringsfase siden sidste møde var der tilkommet 2 nye problemstillinger, som hovedbestyrelsen valgte at tage alvorligt.

For det første havde reaktionerne på en beslutning om deltagerbetaling på KUM i regi at Børne- og Ungdomsudvalget været massive.

Hovedbestyrelsen besluttede her at genåbne budgetproceduren og friholde KUM fra deltagerbetaling. Et beløb på kr. 25.000 blev hentet fra den afsatte fagudvalgspulje, der bl.a. var blevet tilført forbundets andel i overskuddet fra NOC 2007. Resten blev fundet ved en besparelse på 208 samt en række mindre rokeringer internt på Børne- og Ungdomsudvalgets budget.

Det samlede aktivitetsbudget for Børn og Unge blev herefter kr. 501.000 i 2008, der skal ses i forhold til et forventet slutresultat på kr. 460.000 for 2007.

For det andet havde en nøjere gennemregning af budgettet for MTB-O vist at en opfølgning på de flotte landsholdsresultater ved EOC og WOC MTB-O ville kræve et yderligere beløb på kr. 24.000 til MTB-O landsholdet i 2008.

Hovedbestyrelsen besluttede også her at genåbne budgetproceduren og bevilligede beløbet. Det samlede MTB-O budget i 2008 blev således hævet til kr. 125.000.

Tilbage stod herefter spørgsmålet om finansiering af de nye tiltag om større kvalitet i kommunikationen, som er beskrevet i Medieplanen.

Klubledermøderne
På klubledermøderne i november blev forskellige modeller og synspunkter været fremlagt til dialog.

Der kunne noteres en bred accept af en pristalsregulering af medlemsbidragene. Også selvom denne reguleringen ville tager sit udgangspunkt i 2003 forbrugerprisindekset. Altså en udligning af det efterslæb, som der er opstået over årene siden kortafgifterne forsvandt og blev til løbsafgifter og kontingenter.

Accepten omfatter også en fremtidig automatisk pristalsregulering, så forbundets økonomi ikke fremover udhules af pris- og lønstigninger.

Endelig blev spørgsmålet om et yderligere løft kr. 300.000 til at dække af større kvalitet på vores blad, drøfte. Der synes også her langt hen ad vejen at være forståelse fra klubberne.

Det åbne spørgsmål var derimod, hvordan disse penge skulle opkræves.

Lægges de på ”hovederne”, rammer det hårdt de små klubber og de medlemmer, der ikke er så aktive. Det giver risiko for skred i medlemstallet og kreativitet i indberetninger.

Lægges stigningen derimod på ”benene” bliver det de aktive medlemmer, og stævnerne der belastes.

Ud fra de tilgængelige omlysninger om antal starter og antal medlemmer besluttede hovedbestyrelsen at foreslå de allerede nævnte medlemsbidrag fra 2008. En blandet løsning.

Ændringerne indeholder både højere kontingent og afgifter og såvel en pristalsreguleringen som det ekstra løft i kvaliteten af forbundets kommunikation:

Hovedbestyrelsen budgetvedtagelse fremgår af version 3,2, som nu ligger på nettet.

Beslutningen betyder også, at der udgives et prøvenummer af bladet i februar og at der ikke disponeres bindende omkring udgivelse af bladet i et nr. 2. 3. 4, før repræsentantskabet endeligt har taget stilling til kontingenter og afgifter på repræsentantskabsmødet den 1.-2. marts 2008.

Find opdateret notat om pristalsregulering og det endeligt vedtagne budget 2008 version 3,2 under: Forbundet -> Forslag i høring

Læs referatet af hovedbestyrelsesmødet via link.

http://www.do-f.dk/forbund/dok/hb/2007_6_HB-referat.pdf