Skip to main content

Løbsafgifter

| Administrator | Nyheder 2004

HB finpudser vedtagelsen om løbsafgifter. Taksterne er uændrede, men teksten for administration er blevet præciseret og finpudset.

Det følger af Dansk Orienterings-Forbunds love § 4.3, at hovedbestyrelsen har kompetencen til at fastsætte afgifter i overensstemmelse med en af repræsentantskabet vedtaget afgiftspolitik.

På repræsentantskabsmødet den 29. februar 2004 vedtog forbundet en ny afgiftspolitik, som bl.a. omfattede følgende punkter:
•\tDer pålægges alle løb, der hæver sig over det ugentlige træningsløb, en løbsafgift.
•\tStørre løb af national eller international karakter pålægges en forhøjet løbsafgift.
•\t…..
•\tHB udarbejder og vedligeholder en oversigt over klubkontingenter og afgifter, som lægges på hjemmesiden.
•\t…..

Ud fra erfaringerne fra 1. halvår har HB nu efter indstilling fra Økonomiudvalget foretaget en præciseret og finpudsning af de administrative tekster i selve HB-vedtagelsen.

Ændringerne er følgende –

•\tListen over løb der omfattes af løbsafgift er udvidet, så fortræningsløb til løb med løbsafgift eller forhøjet løbsafgift i fremtiden er direkte nævnt. Et eksempel er fortræningsløb til påskeløbene.
•\tPositivlisten over løb der anses for at være af national- eller international karakter er sprogligt omformuleret.
•\tDer er indsat et særligt afsnit med generelle bestemmelser. – Kun løb på dansk jord udløser løbafgift og ved etapeløb eller andre stævner over flere dage og ved løb med prolog/løb eller kvalifikation/finale samme dag afregnes der kun en løbsafgift /en forhøjet løbsafgift pr. deltager pr. dag, alt efter deltagerens alder og løbets type.
•\tEndelig er det lagt fast at administrationen behandler sager i 1. instans og økonomiudvalget i 2. instans.
•\tReglerne er trådt i kraft den 24. august 2004, dog således at ændringer der måtte indeholde en forhøjelse af afgiften først får virkning for løb der afvikles efter den 1. januar 2005.

”Ændringerne er således hovedsagelige teknisk begrundede”, fortæller Økonimiformand, Helge Søgaard til hjemmesiden. Og fortsætter: ”Vi er ikke pt. langt nok fremme til at kunne tage stilling den økonomiske side af det nye system med løbsafgifter og klubkontingent i stedet for indtægter fra kortsalg og kortafgifter. Den vurdering må vi tage i forbindelse med budget 2005”

”I øvrigt er det mit indtryk at klubberne har taget det nye system til sig og accepteret at den overordne vedtagelse af afgiftspolitikken er det styrende. Der er faktisk ikke være mange uenigheder om afgiftspligten og dens størrelse, og tak for det!” - slutter Helge Søgaard.

Se den nye tekst af HB-vedtagelsen under "Love, regler og vedtagelser" her.