Skip to main content

Kortudsalget på trapperne

| Administrator | Nyheder 2004

Repræsentskabets vedtagelse af den nye kortpolitik, giver allerede nu travlhed på Sekretariatet. Læs hvorfor og hvordan....

Vejledningen for et "- kort & godt udsalg" har ligget på hjemmesiden den sidste måned.

Den er nu opdateret og kan findes under Love, regler & vedtagelser sammen med den opdaterede kortliste III af 5. marts 2004 , (doc 0,5 MB) og de gældende overgangsregler vedrørende ny kort- og afgiftspolitik.

Vejledningen gengives herved

Kortudsalget
Vedtaget af KU og ØU og godkendt af HB den 28. januar 2004
Opdateret den 5. marts 2004

Til Klubberne

Generel information
På repræsentantskabsmødet den 28.-29. februar 2004 blev der taget stilling til den ny kortpolitik, hvilket medfører at kortbeholdningen på DOF’s Sekretariat sættes til salg.

Den opdaterede liste III over DOF-kort er nu lagt på hjemmesiden under Love, regler og vedtagelser. På listen er hvert kort opført under seneste korttegnende klub og krydsmærke.

Stykprisen forudsætter afhentning på Sekretariatet. Ønskes kortene tilsendt tillægges der forsendelsesomkostninger.

1. Salgsrunde
Det aktuelle lager af kort på DOF’s Sekretariat tilbydes først til den korttegnede klub for kr. 2,- pr. stk. i en periode på 2 måneder fra ikrafttræden af det nye kortreglement.

Hvor flere klubber rejser krav på retten til at købe restlageret af et DOF-kort, fordeles restlageret ligeligt imellem de klubber, som tidligere har indsendt og benyttet en ansøgning om fremstilling af det pågældende DOF-kort.

Overstiger ønskerne om køb af kort den faktiske restbeholdning fordeles restlageret forholdsmæssigt mellem de klubber, der har andel i rettighederne til kortet.

Der er fastsat en frist på 14 dage regnet fra 1. marts 2004, hvor kortreglementet trådte i kraft, til for klubber, der ikke er nævnt ud for et DOF-kort på listen, at anmelde sin interesse i et bestemt kort.

Fristen udløber altså –

Mandag den 15. marts 2004

Anmeldelsen af modhold skal ske skriftligt eller på mail overfor Kortkonsulenten. Ved fristens udløb frigives udsalget af de kort, der kun har en interesseret rettighedshaver.

Er der flere klubber, der anmelder interesse for et kort, tages der primært hensyn til om den seneste udgave af kortet er en total nytegning, hvor der f.eks. er anvendt helt nyt grundmateriale. Tidligere korttegningsansøgninger vil i disse tilfælde ikke komme med i betragtning.

Det er også besluttet at krydsmærkede kort ikke sælges til andre end den korttegnede klub eller til klubber der opnår den korttegnende klubs samtykke.

Er der herefter stadig tvivlspørgsmål, afklares disse ved forhandling imellem de i kortet interesserede klubber, og om nødvendigt ved afgørelse i kortudvalget med appelmulighed til HB. Et omtvistet DOF-kort kan i perioden fortsat erhverves, men på gamle vilkår.

Det anbefales at der samtidig træffes aftale om, hvem de foreliggende kort-filer tilhører.

2. Salgsrunde
Restlageret af DOF-kort, som er frigivet til udsalget, men ikke solgt inden den fastsatte frist på 2 måneder fra kortreglementets ikrafttræden,……

Denne frist udløber –

Mandag den 3. maj 2004

kan herefter i en periode på yderligere 3 måneder købes for kr. 2,- pr. stk. af øvrige klubber under DOF. Her gælder først til mølleprincippet.

Denne frist udløber således –

Mandag den 2. august 2004

Kort - der herefter ikke er solgt - makuleres. Kort der ligger i modhold sælges fortsat på gamle vilkår indtil afklaring har fundet sted. Overskuddet tilfalder DOF, men løb der afholdes på disse kort er fritaget for den almindelige løbsafgift på kr. 10,-.


Hvorfor ikke gribe chancen ?
For at optimere provenuet ved udsalget opfordres klubberne til at hjemkøbe deres kort med henblik på eget brug og til videresalg til spejdere, FDF’ere, skoler og institutioner…

Ved videresalget fastsætter I selv prisen……


Særligt tilbud – oven i ….
Spar på portoen.

Folderen ”Orienteringsløb, Naturoplevelse – Udfordring – Aktivitet” koster normalt kr. 2,- pr. stk. – Vi nedsætter prisen til kr. 1,- , hvis din klub vælger at fylde op til vægtgrænsen, så du spare på portoen. Få et særtilbud fra Sekretariatet.

Vær også opmærksom på at ”Ham DOF på stævne” kommer til Nordjyske 2-dages, Spring cup og Påskeløbene og gerne tager en pakke gratis med til din klub. Prøv at få en aftale med kortkonsulenten og find blot DOF-bilen på stævnepladsen.

Kortkonsulenten, Sekretariatet og Breddekonsulenten