Skip to main content

Repræsentantskabsmøde 2010

| Administrator | Nyheder 2009

Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde den. 6-7 marts 2010.

Mødet afholdes i Vingsted ved Vejle og mødet strækker sig over to dage – endelig indbydelse sendes ud primo februar, hvor tilmeldingen også åbnes. Mødet starter lørdag den 6/3 kl. 1300 og slutter søndag den 7/3 kl. ca. 1400.

Nedenstående er uddrag af forbundets love.

Forslag til repræsentantskabet:
8.10
Forslag til det ordinære repræsentantskabsmøde skal være forbundets sekretariat i hænde senest den 2. januar. Dog kan forslag, der senere er fremsat på og fremmet af et regionalt
klubledermøde optages på dagsordenen, hvis det indsendes til forbundets sekretariat umiddelbart efter klubledermødet. Indkomne forslag offentliggøres snarest muligt på forbundets hjemmeside.

Deltagelse:
8.4
Kun repræsentanterne fra klubber, der er fuldgyldige medlemmer, har stemmeret ved
repræsentantskabsmødet. Hver klub har 2 stemmer.
8.5
En klub kan kun give stemmefuldmagt til egne repræsentanter. En klub kan give en
repræsentant skriftlig fuldmagt til at disponere over begge klubbens stemmer.
8.6
For at være stemmeberettiget skal en klubs skriftlige anmeldelse af antal repræsentanter væreforbundets sekretariat i hænde senest 5 dage før repræsentantskabsmødet.
8.7
Stemmeret er endvidere betinget af, at navneanmeldelse sker skriftligt senest ved
registreringen af de fremmødte stemmer ved indledningen af repræsentantskabsmødet.

Vel mødt!

http://www.do-f.dk/forbund/dok/hb/2007_love.pdf