Skip to main content

Repræsentantskabsmødet 2007

| Administrator | Nyheder 2007

Repræsentantskabsmødet 2007 afholdes lørdag 3. marts 2007 på Vejlefjord, Sanatorievej 26, 7140 Stouby.

Indkaldelse

Program
Repræsentantskabsmødet indledes lørdag kl. 10.00 og slutter kl. 16.00.

Det sideløbende trænerseminar der starter lørdag kl. 10.00 og slutter også kl. 16.00.

Det tilstræbes at følge denne tidsplan.

10.00 Velkomst – optælling af repræsentanter – navneregistrering, Kaffe.

10.20 Repræsentantskabsmødet begynder sit arbejde.
Valg af dirigent og sekretær –
\t
Foredrag eller tekniske indlæg -
Status på NOC 2007
Arrangørerne fortæller

10.30 Repræsentantskabet arbejder –
Beretninger

11.45 Æresbevisninger
Organisatoren
Silvablokken
Årets O-løber
Årets Træner
Årets MTB-O navn
Årets Kort

12.00 Frokost
\t
13.00 Repræsentantskabet arbejder

15.00 Kaffe

16.00 Repræsentantskabsmødet slutterDagsorden

Optælling af repræsentanter

a) Valg af dirigent og sekretær
HB - indstiller Thomas Lindschouw, Faaborg OK og Preben Schmidt

b) Foredrag eller teknisk indlæg - Se under program ovenfor.
Status på NOC 2007

c) Beretning om forbundets virksomhed ved formanden og fagudvalg samt kredsudvalg.

d)Forelæggelse og eventuel godkendelse af det reviderede regnskab 2006
- og forelæggelse af budget for 2007, herunder godkendelse af de af hovedbestyrelsen vedtagne afgifter,
- samt forelæggelse af budgetskitse for det efterfølgende kalenderår.

e) Behandling af indkomne forslag
1. Lovændring – Hovedbestyrelsen – Forfaldstidspunkt, klubkontingent
2. Lovændring – Hovedbestyrelsen – Dopingregler
3. Lovændring – Hovedbestyrelsen – Sproglig rettelse – udvalgsmedlemmer 2 år
4. Lovændring – Hovedbestyrelsen – Ordens- og amatørregler
5. Lovændring – Hovedbestyrelsen – Medlemmer og associerede medlemmer
6. Beslutningsforslag – Silkeborg OK, fremmet af Nordkredsens klubber –
Deltagerbetaling til internationale konkurrencer
7. Beslutningsforslag – Herning OK, fremmet af Nordkredsen klubber –
Projektgruppe skovadgang
8. Beslutningsforslag – Herning OK, fremmet af Nordkredsen klubber –
Skovadgang


f) Fastsættelse af klubkontingent –
- HB forslår uændret kontingentsatser for 2007

g) Valg af nedennævnte personer for en 2-årig periode:

1. Formand (lige år) - Ole Husen – ikke på valg.
2. Næstformand (ulige år) - Kim Folmann Jørgensen – på valg – modtager genvalg.
3. Næstformand (lige år) - Helge Søgaard – ikke på valg. \t\t
4. Formand for Planudvalget (lige år) - Lars Olsen – ikke på valg.
5. Formand for Kortudvalget (ulige år) - John Holm – på valg – modtager genvalg
6. Formand for Breddeudvalget (ulige år) - Lars Rask Vendelbjerg – på valg
7. Formand for Børne- og ungdomsudvalget (lige år)- Jette Kreiberg – ikke på valg.
8. Formand for Eliteudvalget (ulige år) - Helge Lang Pedersen - på valg – modtager genvalg

h) Valg af:
1. 3 revisorer, heraf 1 statsautoriseret - Steen Iversen, PricewaterhouseCoopers
- Palle Møller Nielsen
- Knud Erik Pedersen
- alle modtager genvalg
\t\t\t
2. 1 revisorsuppleant
- Kjeld Simonsen - modtager genvalg
\t
i) Valg af:
1. Formand for Appeludvalget - Søren Hviid - modtager genvalg\t
2. 2 medlemmer til Appeludvalget
- Johan Clemmesen
- Gunnar Tamberg
- modtager genvalg
3. 2 suppleanter til Appeludvalget
- Anne Grethe Birk Jacobsen
- Klaus Madsen
\t
j)Orientering om klubledermødernes valg af kredsudvalgsformænd og stedfortrædere samt eventuelle medlemmer af fagudvalgene.

K)Eventuelt, herunder meddelelse om tid og sted for det kommende års repræsentant-skabsmøde.


Praktiske oplysninger
Og her lidt praktiske bemærkninger til mødet og tilmeldingen hertil -

Deltagerafgiften, der dækker forplejningen, med kaffe med brød formiddag og eftermiddag samt frokost buffet med 1 øl eller vand, er i år på 275,- pr. person.

Betaling skal ske klubvis ved bankoverførsel til reg.nr. 9015 konto. nr. 1465756639, med an-givelse af tekst til modtager: rep.2007.xxxx, hvor xxxx er navn på klub/person.

Stemmeret
Repræsentantskabsmødet består af klubbernes repræsentanter samt hovedbestyrelsens, kreds-, fag- og appeludvalgets medlemmer. Dirigenten kan give andre end de nævnte taleret.

Det er kun klubbernes repræsentanter, der har stemmeret ved repræsentantskabsmødet. Hver klub har 2 stemmer.

Fuldmagt
En klub kan alene give stemmefuldmagt til egne repræsentanter. En klub kan give en repræ-sentant skriftlig fuldmagt til at disponere begge klubbens stemmer.

Anmeldelse af antal repræsentanter
For at være stemmeberettiget skal en klubs skriftlige anmeldelse af antal repræsentanter væ-re Sekretariatet i hænde senest 5 dage før repræsentantskabsmødet. Fristen er således i år

Mandag den 26. februar 2007

Tilmeldt Jer via O-service.

Navneanmeldelse
Stemmeret er endvidere betinget af, at navneanmeldelse sker skriftligt senest ved repræsen-tantskabsmødes begyndelse,

Lørdag den 3. marts 2007 kl. 10.00

Klubrepræsentanterne kan navneanmeldes på mail eller ved anvendelse af den vedhæftede blanket, der underskrevet og i original sendes med post til Dansk Orienterings-Forbund, Idrættens Hus, Gl. Vardevej 62, 6700 Esbjerg eller afleveres ved ankomsten. Blanketten kan samtidig benyttes til afgivelse af fuldmagt.

Hovedbestyrelsen
Nyborg, den 31. januar 2007

Mødemappen kommer på nettet i løbet af weekenden.