Skip to main content

Løbsafgifter, igen, igen, slut

| Administrator | Nyheder 2006

Hovedbestyrelsen har på sit møde den 1. februar 2006 vedtaget nye regeltekster for løbsafgifterne.

Hovedbestyrelsen har på sit møde den 1. februar 2006 vedtaget nye regeltekster for løbsafgifterne.

Løbsafgifter er følsomt stof. Det viser også dette års forløb omkring en efter sekretariatets mening nødvendig og fornuftig tilpasning at regelteksterne. Det skal understreges at satserne ikke er ændret, men at flest mulige gråzoner er søgt fjernet, så en ensartet behandling af ligeværdige arrangementer kan ske.

1. runde
På hovedbestyrelsen møde i november blev det besluttet at sende Sekretariatets forslag i klubhøring. Denne høring viste klart at der på væsentlige punkter stadig var uklarheder, og det blev derfor en ommer.
I sær den bestemmelse, der knyttede afgiftspligten for et løb/stævne til bestemte kvalitetsprægende kriterier var uheldig for den fremtidige udvikling af orientering. Derfor blev det en ommer.

2. runde
Det nye forslag, der bygger på en fast grænse for deltagerbetalingen på kr. 25,- blev bedre modtaget. Det har mødt forståelse, da det er let at administrer for alle. Det er vigtigt at vi får en forudsigelighed, så det ikke kommer bag på nogen, hvis der skal betales afgift. Et par høringssvar i 2 runde har dog afsløret at selv denne formulering kunne give lidt uklarheder, ligesom det blev påpeget at det er meget uheldigt, hvis afgiftspligten knyttes til optagelse af løbet/stævnet i O-service eller ej.

3. runde
Da vi gerne ser flest mulige aktiviteter annonceret i O-service, er teksten justeret på det punkt. Udgangspunktet er stadig at alle løb/stævner der er på terminslisten eller i løbskalenderen på forbundets hjemmeside er afgiftspligtige allerede af den grund.

Det nye er at løb/stævner der udbydes til en bredere via O-service eller på anden måde, nu kan blive afgiftspligtige. Det gælder dog kun, hvis deltagerafgiften i en af klasserne er over kr. 25,-.

Kreativiteten er stor. Derfor har vi valgt at skrive ”… deltagerbetaling inkl. brikleje” i den endelige tekst. Vi mente ellers at vi havde taget højde for uklarheder ved at skrive ”deltagerbetaling” i stedet for eksempelvis ”startafgift” eller ”kortafgift”.

En vittig person havde endda forslået at man i fremtiden skulle tage særskilt betaling for saftevand, for at komme under de kr.25,- Da saft normalt er med i deltagerbetalingen er vi nu ikke meget i tvivl på det punkt. På den anden side ligger almindeligt kiosksalg selvfølgelig udenfor deltagerbetalingen, medmindre det bliver obligatorisk at købe en øl for at deltage.

Tilbage stod alene briklejen. Det fremgår nu af selve regelteksten at denne indgår i opgørelsen af de kr.25,-.

4. runde
De nye regler har virkning fra 5. juli 2006, hvis repræsentantskabet godkender dem.

Find den endelige tekst på hjemmesiden: Forbundet -> Biblioteket -> Love & regler
Eller via link herunder

http://www.do-f.dk/forbund/dok/regel/