Skip to main content

Naturvenlig banelægning

'Naturvenlig banelægning’ et vigtigt begreb at kende for dig, der laver baner til orienteringsløb. For ved at lægge baner på en måde, der tager hensyn til dyr og planter, er du med til at passe på naturen, så vi også kan have glæde af den fremover.

Principper for naturvenlig banelægning

Naturvenlig banelægning er ikke noget nyt, men har figureret i aftaler mellem Dansk Orienterings-Forbund og Naturstyrelsen tilbage fra 2004. Naturvenlig banelægning er defineret ud fra følgende principper:

  • Forud for afvikling af et orienteringsløb aftales det med den arealforvaltende enhed, hvilke områder, der ikke må udsættes poster i.
  • Baneforløbene planlægges således, at poster og stræk i videst muligt omfang følger samme løbsretning.
  • Det tilstræbes at undgå at udsætte poster ved udsætningspladser og fodersteder, rævegrave og andre steder, hvor du ser, dyrene holder til.
  • Der overvejes og planlægges efter, at der skal være områder hvor dyrene kan skjule sig. Skovarealer der grænser op til løbsområdet tæller med, men undgå også gerne at sætte poster i tætheder, hvor dyrene i stedet kan gemme sig.

Mange rutinerede og ofte ældre banelæggere, kender allerede til de gældende principper, men det er vigtigt at den viden bliver videreført til de yngre og kommende banelæggere, der skal tage over på et tidspunkt. Vi opfordrer derfor alle til at henvise nye banelæggere til denne side, og til generelt at tage en snak, banelæggere i klubben imellem, om hvad ‘naturvenlig banelægning’ egentlig vil sige.

 

Kun gældende for NST Hovedstaden

Det er aftalt med enheden, at klubberne tager ekstra hensyn til de ridende brugere af skovene – navnlig i de meget besøgte bynære skove.

Banelæggerne skal således være opmærksom på, at ryttere til hest også skal kunne have en god og sikker ridetur i skoven samtidig med, at der løbes O-løb. Det bør derfor overvejes, om der kan undlades at opsætte poster på ridestier og forebygger vejvalg på ridestier.

Naturzoner

Som banelægger er det vigtigt at kende til den måde Naturstyrelsen definerer forskellige områder i skoven, så man kan tage hensyn til dem i sit arbejde. Naturstyrelsen har udpeget ‘naturzoner’ i de fleste af deres skovområder i Danmark, og det er arrangøren af et orienteringsløbs eget ansvar at tage hensyn til naturzonerne i det område, løbet foregår i.

Naturzonerne skal friholdes for postplacering og gennemløb, men større stier og veje kan accepteres som transport gennem områderne. Det er som noget nyt præciseret, at Naturzonerne må udgøre op til omkring 10% af skovarealet.

Naturstyrelsen skriver følgende om naturzoner:

En naturzone skal give vildtet fred eksempelvis under orienteringsløb. For mange dyr (eksempelvis rådyr) kan gentagne forstyrrelser i den sidste ende resultere i, at dyret dør, fordi det løber rundt for at finde fred i stedet for at hvile og spise. Dyrene kan gå ind i naturzonerne, når der er meget uro fra mennesker, og det er derfor vigtigt, at de ikke bliver skræmt ud af naturzonen. Når man derfor arrangerer orienteringsløb og andre aktiviteter, der kan forstyrre vildtet, skal man tilrettelægge arrangementet, så deltagerne ikke skal bevæge sig gennem en naturzone.

Hvis der er angivet en naturzone på begge sider af en grusbelagt skovvej, må deltagerne gerne benytte skovvejen, men de må ikke færdes inde i naturzonerne (f.eks. inde mellem træerne).

Der skelnes i aftalen med Naturstyrelsen mellem meddelelsesløb og ansøgningsløb.

  • Meddelelsesløb er løb med et forventet deltagerantal under 125. Disse løb kræver ikke ansøgning, men skal blot meddeles skovdistriktet 14 dage før løbets afholdelse. Selvom man blot skal anmelde løbet, kan man ikke være sikker på at kunne afholde løbet, da der også er andre brugere, bl.a. andre orienteringsklubber. Det er derfor vigtigt at være ude i god tid.
  • Ansøgningsløb er o-løb med mere end 100 deltagere. Ansøgning om afholdelse af disse løb skal indsendes samlet for det næste kalenderår allerede i juni.

Aftalen med Naturstyrelsen indeholder desuden forskellige begrænsninger på antallet af løb i maj og juni, regler for midlertidige lukninger efter større løb samt forståelse for, at løbene kan have begrænsninger på deltagerantallet afhængig af forholdene i den konkrete skov.

Se hele aftalen mellem Dansk Orienterings-Forbund og Naturstyrelsen her:

Natursynet i dansk orientering

Dansk Orienterings-Forbund arbejder ud fra den grundholdning, at mennesket, sammen med planter og dyr, er en del af naturen, og at kultur og natur ikke nødvendigvis står i modsætning til hinanden, men spiller tæt sammen.

Den menneskeskabte kultur påvirker naturen og mennesket selv. En højtudviklet teknologisk civilisation kan gøre mennesker fremmede overfor naturen.

På det personlige plan er det orienteringsidrættens ønske
– at fremmedgørelsen overfor naturen modarbejdes
– at ansvarligheden for naturen styrkes
– at positiv viden om og forståelse af naturen opbygges
– at evnen til at iagttage og forundres udvikles
– at grænsen for udholdenhed og formåen afprøves, og
– at fællesskab under primitive vilkår og et aktivt friluftsliv fastholdes

I forholdet til planter og dyr er det vores opfattelse
– at skoven som udgangspunkt er en robust og bæredygtig natur
– at vores aktiviteter ikke er skadelige for dyr og planter
– at der altid skal udvises hensyn i særlige områder og perioder, og
– at alle brugere har et fælles ansvar for at skader og nedslidning undgås

I forholdet til skovens ejere, andre brugere, er det målet
– at kendskabet til det faktiske indhold i idrætten bliver kendt
– at der udvises gensidigt hensyn og ansvarlighed
– at alle regler, aftaler og tilladelser overholdes, og at klog planlægning uden dræbende bureaukrati er løsningen

I forholdet til regler og lovgivning arbejder vi for
– at reglerne for adgang til naturen forenkles og lempes
– at adgangen for organiserede og uorganiserede brugere ligestilles
– at reglerne for færdsel i skovene gøres ens uanset ejerskab
– at brugerbetaling og afgifter alene kan pålægges erhvervsmæssige aktiviteter, og
– at samfundet yder skovejere kompensation for indtægtstab ved udvidet adgang for uorganiseret og organiseret brug

I forhold til samfundet, ønsker vi
– at skabe demokratisk oplæring via forpligtende fællesskaber
– at styrke de fælles oplevelser i familien på tværs af alder
– at sikre et misbrugs- og dopingfrit miljø
– at udvikle sunde trænings- og konkurrenceformer
– at opbygge viden og bevidsthed om sund kost og gode spisevaner, og
– at være seriøse medspillere i arbejdet med større folkesundhed

Grøn idræt

I tillæg til synet på naturen, tager Dansk Orienterings-Forbund ansvar for klimakrisen og arbejder for bæredygtighed i sporten. Det kan du læse mere om her:


Find inspiration til klubarbejdet

Bliv flere medlemmer

Det er sjovest at være flere i et klubfællesskab.

Men for de nye, der kommer og prøver orienteringsløb første gang, kan der være lang vej fra man første gang hører om o-løb, til man melder sig ind i den lokale klub.

Kunsten er at finde en måde, hvor klubben kan hjælpe de nye til at komme godt i gang og føle sig velkomne i fællesskabet.

Her finder du masser af gode eksempler og inspiration.

Gør jeres arrangementer grønnere

Bæredygtige stævner

I dansk orientering tager vi ansvar i den grønne omstilling og løsningen af klimakrisen.

Som arrangør af et orienteringsstævne kan du være med til at bidrage til den grønne dagsorden.

Har du f.eks. overvejet nogle tiltag inden for transport, forplejning og materialer, I kan afprøve til det næste stævne, klubben står for?

Ved at gøre få ting anderledes, kan vi gøre en forskel.