Skip to main content

Samarbejde med kommunen

Som orienteringsklub kan man samarbejde med sin kommune på flere forskellige områder, og det kan være til gavn for både klubben og kommunens borgere. Find inspiration på siden her.

Et win-win initiativ

Klubben har frivillige ressourcer, er eksperter i orientering og kan skabe gode aktiviteter til gavn for borgernes trivsel og sundhed.

Til gengæld kan kommunen skabe gode rammer for klubbens virke, f.eks. ved at yde økonomisk tilskud til aktiviteter, faciliteter (orienteringskortet), klubhuset eller andre lokaler, Find Vej-projekter, skoleorientering og events. Men også ved at sikre nem adgang til aktivitet i kommunale skove, by- og parkområder, og måske også hjælpe med at skabe adgang til private skove.

Det skaber en win-win situation, hvor kommunen understøtter det frivillige arbejde i klubben, mens klubben skaber gode tilbud for endnu flere af kommunens borgere.

Et eksempel fra Hillerød

I Hillerød har man over den seneste årrække fået etableret et rigtig godt samarbejde mellem kommunen og den lokale orienteringsklub.

Det indebærer bl.a., at kommunen støtter klubben økonomisk på en række områder og at klubben til gengæld stiller nærkort til rådighed for alle borgere og arrangerer en række åbne aktiviteter for skoleklasser, i udsatte boligområder mm.

Se klippet nedenfor, hvor John Søndergård fra FIF Hillerød Orientering fortæller om samarbejdet og hvad det har krævet.

Støtte til vores idrætsfacilitet

Orienteringskortet

Kommunerne støtter i vidt omfang både etablering og drift af forskellige typer af idrætsfaciliteter.

Orienteringskortet er orienteringsløberens idrætsfacilitet, og det koster klubben mange ressourcer at producere.

Derfor kan man med fordel indlede en dialog med sin kommune om mulighederne for at understøtte sporten og borgernes aktive fritidsliv ved at yde økonomisk støtte til korttegning. Mange andre kan nemlig også have glæde af orienteringskort over kommunens naturområder: spejdere, skoler, andre idrætsforeninger og private.

Se klippet nedenfor, hvor John Søndergård fra FIF Hillerød Orientering beskriver klubbens aftale med kommunen om støtte til orienteringskortet.

Hvad er orienteringskortet værd?

Orienteringskortet har en værdi, der afspejler den tid og de ressourcer, der bruges på at fremstille kortet, herunder til korttegning, rekognoscering og layout.

Værdien af orienteringskortet fastsættes i 2023 til:
Orienteringskort over byområder (sprintkort): 12.000 kroner pr. km2
Orienteringskort over skov og natur i målestok 1:10.000: 8.000 kroner pr. km2

Hvad kan og hvad skal kommunen?

Folkeoplysningsloven fra et orienteringsperspektiv

Folkeoplysningsloven beskriver nogle regler for, at godkendte folkeoplysende foreninger kan modtage kommunalt tilskud. Det er en rammelov, som i praksis forvaltes vidt forskelligt i de enkelte kommuner.

Loven beskriver blandt andet kommunens opgaver i forhold til:

  • Anvisning af lokaler og udendørs anlæg: Til foreningsaktiviteter anviser kommunen ledige og til formålet egnede kommunale, regionale og statslige lokaler samt lokaler godkendt til uddannelsesbrug (f.eks. gymnasiale lokaler). Med lokaler menes også ”udendørs anlæg”. Anvisning af lokaler eller udendørs anlæg til aktiviteter for børn og unge har fortrinsret frem for lokaler til aktiviteter for voksne.
  • Lokaletilskud: I stedet for at anvise et egnet, offentligt lokale eller udendørs anlæg til klubben, kan kommunen give lokaletilskud til klubbens egne eller lejede lokaler eller ”lejrpladser”, der benyttes til aktiviteter for børn og unge under 25 år. I dette tilfælde har klubben ret til et tilskud på mindst 65 % af driftsudgifterne. Tilskuddet kan udregnes på forskellig vis, men knytter sig til aktiviteten og ikke f.eks. materialeopbevaring. Kommunen kan vælge også at give lokaletilskud ifm. aktiviteter for voksne over 25 år, ligesom kommunen kan afvise nye ansøgninger om lokaletilskud, hvis der i stedet kan anvises egnede lokaler.

Støtte til stævnepladsen? Lokaletilskud gælder også ”lejrpladser”, som er lejet af klubben og f.eks. ejet af en privatperson (og ikke kommunen selv). En stævneplads burde kunne karakteriseres som en ”lejrplads” og dermed være berettiget til lokaletilskud. Spørg din kommune – måske er der gode muligheder for at hente hjælp til at få dækket driftsomkostninger såsom el, opsætning af toiletvogne og evt. privat skovleje i forbindelse med afholdelse af stævner. Især hvis aktiviteterne (også) er for børn og unge under 25.

  • Aktivitetstilskud: Klubben har ret til at modtage aktivitetstilskud til børn og unge under 25 år, og kommunen kan vælge også at yde tilskud til voksne over 25 samt fastsætte særlige takster for bestemte målgrupper, f.eks. seniorer. Kommunen fastsætter selv tilskudsmodellen, og der kan f.eks. beregnes tilskud både på baggrund af klubbens medlemstal eller aktivitetstimer.

Se klippet nedenfor, hvor udviklingskonsulent i DOF Johanne Valbjørn Gydesen beskriver kommunernes forpligtelser og muligheder ift. at give økonomisk tilskud til foreninger jf. folkeoplysningsloven.

Vil du vide mere om din klubs muligheder ift. folkeoplysningsloven?

Kontakt fritidsafdelingen i din kommune

Find inspiration til klubarbejdet

Bliv flere medlemmer

Det er sjovest at være flere i et klubfællesskab.

Men for de nye, der kommer og prøver orienteringsløb første gang, kan der være lang vej fra man første gang hører om o-løb, til man melder sig ind i den lokale klub.

Kunsten er at finde en måde, hvor klubben kan hjælpe de nye til at komme godt i gang og føle sig velkomne i fællesskabet.

Her finder du masser af gode eksempler og inspiration.

Gør jeres arrangementer grønnere

Bæredygtige stævner

I dansk orientering tager vi ansvar i den grønne omstilling og løsningen af klimakrisen.

Som arrangør af et orienteringsstævne kan du være med til at bidrage til den grønne dagsorden.

Har du f.eks. overvejet nogle tiltag inden for transport, forplejning og materialer, I kan afprøve til det næste stævne, klubben står for?

Ved at gøre få ting anderledes, kan vi gøre en forskel.