Skip to main content

Første behandling af budget 2010

| Administrator | Nyheder 2009

På sit møde den 18. juni behandlede HB første udkast til budget 2010.

Det foreliggende budgetudkast, som er baseret på bidrag fra administration, kredse og fagudvalg, udviser et underskud på godt 500.000 kr. Forbundet har samtidig en målsætning om at budgettere med et overskud på 100.000 kr. Der skal således findes yderligere indtægter eller besparelser for i alt 600.000 kr.

På repræsentantskabsmødet i foråret blev det besluttet at rykke budgetprocessen frem, således at førstebehandlingen kunne foretages inden sommerferien, og således at kredsene kunne få mulighed for at deltage mere aktivt i de budgetmæssige prioriteringer.

Som konsekvens heraf har budgetudkastet været forelagt på kredsmøderne primo juni, hvor ikke mindst det store underskud har givet anledning til kommentarer. Imidlertid er det ganske normalt, at første udkast til det nye budget udviser et betydeligt underskud, og at der først senere i forløbet opnås en mere tilfredsstillende balance mellem indtægter og udgifter!

Direktøren og den økonomiansvarlige næstformand har nu tid hen over sommeren til, sammen med kreds- og fagudvalgsformændene og de andre budgetansvarlige i forbundet, at arbejde med tallene og udarbejde oplæg til de nødvendige prioriteringer og tilretninger.

HB har 2. behandling af budget 2010 på mødet den 24. september 2009.