Skip to main content

Økonomi i klubhøring

| Administrator | Nyheder 2007

Hovedbestyrelsens oplæg til en mere langsigtet økonomisk politik skal drøftes på klubledermøderne i juni

Hovedbestyrelsen har på sit møde den 25. april 2007 vedtaget at sende sit oplæg til den fremtidige økonomiske politik, herunder et nyt sæt regler om tilskud til køb af skovadgang i klubhøring.

Emnerne vil blive taget op på klubledermøderne i juni, og hovedbestyrelsen vil på sit møde den 16. juni 2007 endeligt tage stilling.

Det er et par vigtige signaler i forslagene.

For det første lægger hovedbestyrelsen op til, at løbsafgiftens lave takst aftrappes og bortfalder, og lægges over på klubkontingentet.

Ligeledes ligger det i forslaget at der fremover stadig skal være en skovadgangskonto, men at der alene ydes et tilskud i fremtiden.

Læs selv via link

http://www.do-f.dk/forbund/dok/forslag/