Skip to main content

Ny formulering af tekster om løbsafgifter

| Administrator | Nyheder 2005

HB har accepteret at sende et forslag fra Sekretariatet i klubhøring.

Lad os lige slå det fast med det samme:
- Der IKKE tale om et ønske om at forhøje afgifterne eller forøge provenuet.
- Der er derimod tale om et forsøg på at finde en formulering af HB-vedtagelsen, som fjerner de største gråzoner.
- Generelt fungerer opkrævning og indbetaling af løbsafgifter godt.

På repræsentantskabsmødet i 2004 vedtog vi, en afgiftspolitik der afskaffede alle kort- og kopiafgifter til forbundet og indførte en løbsafgift. Det hedder i den vedtagne afgiftspolitik at:

•\tDer pålægges alle løb, der hæver sig over det ugentlige træningsløb, en løbsafgift.
•\tStørre løb af national eller international karakter pålægges en forhøjet løbsafgift.

Ifølge forbundets love § 4,3 er det hovedbestyrelsen, der …

” i forbindelse med budgetlægningen for det førstkommende regnskabsår – til sikring af forbundets selvfinansiering – vedtager afgifter i overensstemmelse med en af repræsentantskabet forud vedtagen afgiftspolitik.”

Der er således ikke tvivl om at det er HB, der har ansvaret for og kompetencen til at udforme de konkrete regler. Men der er ej heller tvivl om, at HB helst ser at disse har generel accept i klubberne og at reglerne er enkle.

Administrationen af de hidtil gældende regler har afsløret nogle få tilfælde, hvor der har været tvivl om en fælles forståelse af reglerne.

De vigtigste forslag til ændringer er:

Hvilke løb er omfattet af afgiftspligt?
Det er i virkelighedens verden ret tilfældigt, hvad vi kalder vores løb. Det er også lidt tilfældigt om et løb optages på terminslisten. Kort sagt, der er en gråzone med plads til kreativitet frem for solidaritet.
Derfor foreslås det at afgiftspligten i fremtiden knytter til 3 objektive kriterier. Vi mener i Sekretariatet, at tilstedeværelsen af disse må opfattes som klart signal om, at der er tale om et ..."løb der hæver sig over det ugentlige træningsløb".
Vi kan tage fejl, men vi mener således at løb der udbydes til en bredere kreds af løbere fra flere klubber via nettet, og som enten har forhåndstilmelding eller egentlig resultatformidling, har de nødvendige kendetegn, for at blive løftet dem ud af kategorien for de rene "ugentlige træningsløb".

Junior løber senior
Der har også været en gråzone i forbindelse med de forhøjede afgifter. Den opstår når der på visse baner, i visse klasser eller på stafethold, er deltagere med forskellig alder. Ofte betaler disse deltagere en høj startafgift svarende til klassen, mens der alene afregnes afgift efter den lave sats. Problemet er især administrativt.

Alle baner/klasser
Som et nyt fænomen er der de senere år opstået forskellige "træningsbaner" ved de afgiftspligtige løb. Denne gråzone ønsker vi fjernet. Alle baner/klasser ved et stævne, bortset fra den GRATIS børnebane, skal være afgiftspligtige.

Høj afgift
Den forhøjede afgift blev lagt på løb, der nationalt kunne forventes at trække den hårde kerne af danske o-løbere eller mange udenlanske løbere. En vurdring af stævnerne på listen, har bevirket at vi foreslår en mindre justering.

Bolden er givet op. Debatten på de netop afholdte klubledermøder i kredsene viser at følelserne ligger tæt under overfladen.
Men husk det er vores fælles økonomi det drejer sig om.

Lad os få en saglig debat. Indlæg kan lægges i forum på orientering.dk. Høringsfristen er foreløbig sat til 15. december 2005. HB tager dog først endelig stilling på sit møde den 1. februar 2006.

Mogens Hansen
Preben Schmidt

http://www.schm.dk/vedtag/forside.html