Skip to main content

Kendelse går DOF imod

| Administrator | Nyheder 2004

Den 28. januar 2004 afsagde Amatør- og Ordensudvalget kendelse. Læs

Den 28. januar 2004 afsagde Amatør- og Ordensudvalget kendelse i karantæne- og udelukkelsessagen imod den tidligere landstræner for Juniorgruppen..

Kendelsen lyder –

”DOF’s afgørelse om karantæne fra O-sporten ophæves.

xxxxxxxx skal tidsubegrænset være udelukket fra enhver leder- og/eller trænergerning i klub, kreds eller forbund omfattede børn og unge under 18 år, og tidsbegrænset være udelukket fra enhver leder og trænergerning i klub, kreds eller forbund i 5 år regnet fra dato i straffesagen, den 6. maj 2003.”

Landstræneren blev i maj 2002 anmeldt til politiet af forældre til en kvindelig juniorløber, der var blevet seksuelt krænket.

Anmeldelsen og en efterfølgende samtale bevirkede at forbundet straks bortviste Landstræneren fra ansættelsesforholdet og udelukkede han fra enhver trænergerning vedrørende børn og unge.

I maj 2003 blev straffesagen ved Kriminalretten I Århus afsluttet med domfældelse. Det skete efter den såkaldte ”lærerparagraf” straffelovens § 223, der forbyder en person, der har en ung under 18 år betroet til undervisning eller oplæring, at have samleje eller anden kønslig omgang med sin ”elev”. Straffen blev udmålt til betinget fængsel i 3 måneder, med en prøvetid på 1 år.

I november 2003 besluttede hovedbestyrelsen, udfra de oplysninger, der var kommet frem under straffesagen, at idømme landstræneren 2 års karantæne fra O-sporten og samtidig præcisere udelukkelsen til at gælde uden tidsbegrænsning og for enhver leder- og trænergerning

Det er denne afgørelse, som Amatør- og Ordensudvalget har haft til pådømmelse, med ovennævnte resultat.

Begge parter har nu 4 uger - regnet fra den 28. januar 2004 - til at overveje, om sagen skal indbringes til pådømmelse i Danmarks Idræts-Forbunds appeludvalg.