Skip to main content

Dansk VM i 2007 til Nordkredsen

| Administrator | Nyheder 2001

Ansøgningen om at arrangere Verdensmesterskaberne i Orienteringsløb (WOC) 2006 eller 07 er tildelt en arrangørgruppe bestående af Silkeborg OK, Herning OK, Viborg OK, St. Binderup OK, Mariager OK, Horsens OK, Aalborg OK og OK Pan.

Ansøgningen om at arrangere Verdensmesterskaberne i Orienteringsløb (WOC) 2006 eller 07 er tildelt en arrangørgruppe bestående af Silkeborg OK, Herning OK, Viborg OK, St. Binderup OK, Mariager OK, Horsens OK, Aalborg OK og OK Pan.

Ansøgergruppens oplæg vil nu blive indarbejdet i Dansk Orienterings-Forbunds (DOF) officielle ansøgning til International Orienteering Federation (IOF), der skal fremsendes senest ultimo januar 2002 med henblik på behandling og beslutning ved IOF’s kongres sommeren 2002.


DOF har på et hovedbestyrelsesmøde, afholdt den 2-3. november 2001, tilsluttet sig indstillingen fra WOC-styregruppens behandling og vurdering af de indkomne ansøgninger, der kan karakteriseres med følgende korte beskrivelse:

NORD ansøgning:
Silkeborg OK, Herning OK, Viborg OK, St. Binderup OK, Mariager OK, Horsens OK, Aalborg OK og OK PAN i samarbejde.
Ansøgningen bærer præg af at være meget velfunderet i en solid opbakning fra arrangørklubberne, der råder over mandskab, erfaring og især international ekspertise til at etablere en stærk organisation omkring et WOC-arrangement.

Ansøgerne tilkendegiver hensigt og vilje til at skabe et værdigt, professionelt og synligt WOC-arrangement på DOF’s vegne, og der tilkendegives vilje og interesse i at samarbejde med kvalificerede kræfter udenfor kredsen af ansøgerklubber.

Der peges på en række af Danmarks bedste orienteringsterræner, der alle ligger indenfor korte køreafstande fra stævnecentret. Samtidigt indeholder ansøgningen en række ”reserveterræner ” der kan anvendes i tilfælde af problemer med skovadgang og til brug for relevant træning for deltagernationerne til et WOC. Konkret peges der på områder som Rye Sønderskov/Nørskov til hhv. klassisk og stafet, Yding til Kortdistance og Marselisborg/Mindeparken til sprintkonkurrencen.

Århus by og området omkring Århus Arena, Stadion og øvrige faciliteter danner en god ramme omkring arrangementet. Byen råder over tilfredsstillende og tilstrækkelig indkvarteringsfaciliteter, om end dette område skal specificeres nærmere i en endelig WOC-ansøgning.


SYD ansøgning:
OK Snab, OK Melfar, Odense OK, Svendborg OK, OK HTF, OK West, OK Esbjerg, AaIG, Sønderborg OK, OK Gorm og Kolding OK i samarbejde.
Ansøgningen blev præsenteret overfor styregruppen på flot, engageret og overbevisende måde.

Der lægges vægt på at arrangementet skal være et DOF-arrangement, hvor det er hensigten at tiltrække og invitere nødvendige tekniske og personalemæssige ressourcer, som skal tilvejebringes til løsning af opgaven.

Der peges på forskellige egnede terræner til afvikling af konkurrencerne, herunder Addit/Løndal til klassisk, Højlund/Dørup til stafet, Grejsdalen/Lerbæk Skov til Kortdistance og Hunderup i Odense midtby til Sprintkonkurrencen.
Der er kun i begrænset omfang mulighed for reserveterræner og træningsområder, foruden, at der kan forudses vanskeligheder omkring opnåelse af nødvendige skovtilladelser i visse områder. Hertil kommer overvejelser omkring lange transportafstande til områderne.

Oplægget omkring stævnecenter og arrangementets markedsføring er særdeles godt bearbejdet og velegnet. Endvidere er der præsenteret tilsagn og forventninger om tilsagn til økonomisk støtte for arrangementet, dog med samme usikkerhed fsv. angår tidshorisonten.


Styregruppens indstilling:

På baggrund af ovennævnte og Styregruppens indgående behandling af ansøgningerne og efterfølgende drøftelser og vurderinger indstiller en enig Styregruppe at værtsskabet af WOC 2006 eller 07 tildeles NORD.

Som begrundelse herfor har vi i særlig grad lagt vægt på det overvældende opbud af løbsterræner og disses tilgængelighed, samt det store praktiske, tekniske og internationale erfaringsgrundlag, som ansøgerklubberne kan mønstre gennem tidligere referencer.
Oplægget med Århus som værtsby er egnet, med adgang til de nødvendige og gode faciliteter.

Med baggrund i SYD’s inspirerende oplæg om synliggørelse og eksponering i lokalområdet vil vi anbefale, at NORD indleder et samarbejde med SYD med henblik på at kunne integrere sådanne muligheder i arrangementet.
I forlængelse heraf anbefales det endvidere, at mulighederne for at placere stævnecentret i en mindre by hurtigst muligt undersøges, med baggrund i Styregruppens vurdering af at dette forhold vægtes højt i IOF’s overvejelser ved tildeling af værtsskabet.


Hovedbestyrelsens kommentarer:

Det er HB’s opfattelse, at der fra Styregruppens side har været udført et seriøst arbejde ved behandlingen af de indkomne bud til dette DOF-arrangement. Det har helt klart været svært at vælge mellem disse 2 bud. Det er HB’s klare ønske, at der fra Nord-gruppens side tages kontakt til Syd-gruppen i det videre arbejde med ansøgningen. Styregruppen arbejder videre ud fra dette, så vi får den bedst mulige ansøgning til IOF.

Spørgsmål kan rettes til DOF-formand Ole Husen på telefon 4586 4416 eller 4516 4416, eller WOC-styregruppeformand Helge Søgaard på telefon 40 61 57 61.


Brøndby, den 5. november 2001Ole Husen
Formand for Dansk Orienterings-Forbund