Hovedbestyrelsen har på vegne af forbundet, truffet beslutning om, at karantæne- og udelukkelsessagen imod forbundets tidligere juniorlandstræner, ….

Hovedbestyrelsen har på vegne af forbundet, truffet beslutning om, at karantæne- og udelukkelsessagen imod forbundets tidligere juniorlandstræner, skal prøves ved idrættens højeste retsinstans, Danmark Idræts-Forbunds appeludvalg.

Sagen indbringes af DOF med påstand om stadfæstelse af den oprindelige beslutning, hvorefter landstræneren blev ikendt en karantæne i 2 år fra O-sporten og udelukket fra ethvert hverv som leder eller træner i klubber, kredse eller under forbundet uden alders- eller tidsbegrænsning.

Denne beslutning underkendte DOF’s Amatør- og Ordensudvalg i en kendelse af 28. januar 2004, hvor karantænen blev ophævet og udelukkelsen lempet til at gælde uden tidsbegrænsning for alle leder- og trænerhverv vedrørende unge under 18 år og tidsbegrænset til 5 år for øvrige hverv.

Hovedbestyrelsen finder at sagen er af en sådan særlig karakter, at den alene af den grund bør ankes. Med anken vil sagen blive bedømt af et uvildig udvalg bestående af 3 til 5 jurister, som ingen tilknytning har til parterne eller O-sporten.

Når hertil kommer at kendelsen i Amatør- og Ordensudvalget på væsentlige punkter er gået DOF imod, og den polemik sagen har affødt, - som HB på grund af deres tavshedspligt ikke kan tage til genmægle overfor, - har man også af disse grunde ønsket en endelig afgørelse, ved idrættens højeste retsinstans.

Uanset hvad udfaldet bliver er det en sag hvor alle taber, men det er ikke det samme som at resultatet er ligegyldigt.

Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt oplysninger om, hvornår sagen bliver behandlet i udvalget.

Kortudvalget har haft møde, hvor man indgående drøftede de fremkomne indsigelser efter fremlæggelse af Ny kortpolitik.

Kortudvalget har haft møde, hvor man indgående drøftede de fremkomne indsigelser efter fremlæggelse af Ny kortpolitik.

Kortkvaliteten
Kortudvalget erkender at det ny kortreglementet på dette punkt er unødigt bureaukratisk, hvis alle kort til alle løb på terminslisten skal igennem en egentlig godkendelsesprocedure.

Der laves derfor en kortere og mere velovervejet positivliste over de løb, hvor kortet skal være godkendt.
Samtidig vil en godkendelse givet efter en nytegning eller revision af et kort komme til at gælde i 3 år.
Og endelig vil korttegneren indenfor denne periode kunne lave mindre rettelser i kortet uden at kortet på ny skal via en kvalitetskontrol hos en kortkonsulent.

Fri korttegning
Kortudvalget fastholder princippet om at alle klubber skal have fri ret til at fremstille orienteringskort over et hvilket som helst område. Dette gøres udfra en overbevisning om at det modsatte virker hæmmende for korttegningen.

Aftaler
Kortudvalget mener ikke at der generelt skal laves bindende aftaler mellem korttegnere og deres klubber, fordi dette let kan opfattes negativt, som en "håndfæstning", der kan virke afskrækkende på korttegnere.

Derimod anbefaler kortudvalget, at der f.eks. indgås aftaler i forbindelse med større projekter med "betalt" korttegning i forbindelse med EOC, WOC o.lign..

Opfølgning
Justeringerne i bilag 2 og 3 der vedrører kortkvalitet og godkendelse ved kortkonsulenterne vil snarest blive lagt på hjemmesiden under ”love, regler og vedtager” .

Det bemærkes for en ordens skyld at selve formuleringen af disse bilag og kortreglementet ifølge lovene er HB’s kompetence mens den overordnede Ny kortpolitik, er det der skal behandles på repræsentantskabsmødet.

Årets juniorsommerlejr bliver en fællessommerlejr for alle danske juniorer. ...

Årets juniorsommerlejr bliver en fællessommerlejr for alle danske juniorer og deres respektive juniorledere. Turen, der som altid finder sted i uge 26 (21-27. juni) går via færge fra Sverige til Gdansk i Polen.

Det er nyt, at lederne fra alle tre kredse går sammen og laver en fælles tur til den anden side af Østersøen. Der venter spændende og anderledes oplevelser i et det polske, "hvor vi kort og godt, at vil skabe og styrke venskaber, bekendtskaber, herskaber, grevskaber og klædeskabe(r) på tværs af kredsene" som Johan Fegar udtrykker det.

Find hele den utraditionelle forhåndsindbydelse via B&UU's hjemmeside, som du også skal huske at kikke på engang imellem.

Tilmeldingerne er nu begyndt at indløbe fra klubber, kredse og gæster.

Husk at reglerne for anmeldelse er følgende:

Anmeldelse af antal repræsentanter
For at være stemmeberettiget skal en klubs skriftlige anmeldelse af antal repræsentanter være Sekretariat i hænde senest 5 dage før repræsentantskabs-mødet. Fristen er således i år

Mandag den 23. februar 2004

Det er tilstrækkeligt at sende en mail til Sekretariatet med deltagernes navne, klubbens navn og oplysninger i hvilket omfang overnatning og bespisning ønskes.

Navneanmeldelse
Stemmeret er endvidere betinget af, at navneanmeldelse sker skriftligt senest ved repræsentantskabsmødes begyndelse,

Lørdag den 28. februar 2004 kl. 13.00

Klubrepræsentanterne bedes bruge den blanket, der var vedlagt mappen med bilagene til repræsentantskabet. Denne blanket kan samtidig kan benyttes til afgivelse af fuldmagt.

Skulle blanketten være bortkommet kan den hentes via denne hjemmeside under: "love, regler og vedtagelser"

Reglerne om stemmeret og fuldmagt er følgende:

Stemmeret
Repræsentantskabsmødet består af klubbernes repræsentanter samt hovedbestyrelsens og kredsbestyrelsernes medlemmer samt medlemmer af faste udvalg, stabsudvalg og Amatør- og Ordensudvalget. Dirigenten kan give andre end de nævnte taleret.

Det er kun klubbernes repræsentanter der har stemmeret ved repræsentantskabsmødet.
Hver klub har 2 stemmer.

Fuldmagt
En klub kan alene give stemmefuldmagt til egne repræsentanter.
En klub kan give en repræsentant skriftlig fuldmagt til at disponere begge klubbens stemmer.

Vi ses til et godt møde !

Nu er der i alt 6 MTB-O løb planlagt.

MTB-O Udvalget har nu sammensat en terminsliste for mountainbike orientering. Den består primært af en række testløb til VM samt et forbundsmesterskab. Disse løb indgår i en gennemgående MTB-O Cup for 2004, hvor de to dårligste løb kan fraregnes - dog skal min. 3 løb tælle.
VM testløbene er afgørende for udtagelsen til VM i Australien i oktober.

Der mangler arrangører

Som det fremgår af terminslisten, så mangler der arrangører på nogle af de planlagte løb. Er din klub interesseret i at arrangere et af disse - eller et andet MTB-O løb - så kontakt Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Lukningsbestemmelser

Ryttere med potentiale og som er interesseret i en eventuel VM deltagelse må ikke færdes i de terræner, der anvendes til VM testløb. Det er dog tilladt at deltage i fod-orienteringsløb i de pågældende terræner. Ryttere der ønsker at deltage i FM 2004 må ikke færdes i det terræn, der anvendes til mesterskaberne.

http://www.dk.orienteering.org/loeb/termin.cgi?y=2004&l=MTB

RSS Nyheder

feed-image RSS

DOF på Facebook

Sponsorer

Trimtex
Løberen

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF