Behandlingen af forbundets ”finanslov 2007” går nu ind i sin afsluttende fase.

Allerede på HB mødet i juni blev der lagt en køreplan for udarbejdelse af budget 2007. Den første frist for aflevering af budgettal og dermed aktivitetsplaner for de forskellige fagudvalg og øvrige kontoansvarlige var den 1. september 2006.

På sit møde den 21. september 2006 førstebehandlede HB budgettet. En ukritisk samskrivning af tallene gav et budget 2007 med et underskud på kr. 928.000.

Førstebehandlingen faldt i 4 faser. Først drøftede HB ud fra et oplæg fra Jette Kreiberg resultaterne fra repræsentantskabsmødets cafedebat. Så kom Kim Folmann med et indlæg om en ny strategi, om mere nytænkning, udvikling og kvalitet samt vedholdenhed, når lønkroner afløser støttekroner.

Derefter drøftede HB stillingsstrukturen i forbundet, idet landstræneres kontrakt udløber i den kommende budgetperiode og skal genforhandles, mens stillingen som sportschef skal nyformuleres og nybesættes, ligesom der skal findes en fleksibel ordning omkring betalt arbejde på kortområdet.

Endelig blev de enkelte fagområder gennemgået talmæssigt og rammerne beskåret. Resultatet af førstebehandlingen kan læses i referatet, og blev indarbejdet i en version 2,0 af budget 2007.

Siden HB mødet i september og frem til 1. november 2006 har fagudvalg og øvrige kontoansvarlige haft lejlighed til at gennemgå deres budgetter endnu engang. Denne gennemgang har givet anledning til et budget 2007 version 3,0, der nu offentliggøres. Se budgetskemaet via link herunder.

Budget 2007 version 3,0 udviser et underskud på kr. 304.000 ud af en omsætning på ca. kr. 6,3 mill. Da HB helt overordnet har besluttet sig for en målsætning der siger et budget i balance, og ”et skattestop” vil andenbehandlingen i høj grad blive koncentreret om, hvordan de sidste kr. 300.000 bliver fundet.

Hovedbestyrelsens andenbehandling af forbundets ”finanslov 2007” den 18. november 2006 tegner således til at blive en klassisk politisk debat om prioriteringer og besparelser. Der findes sikkert en løsning. Et ægte dansk forlig. Sådan er det når en demokratisk organisation skal træffe sine beslutninger. Budget 2007 er ingen undtagelse.

Se køreplan og budgetskemaet via link herunder.

http://www.do-f.dk/forbund/dok/hb/

DIF og Team Danmark havde i fredags indbudt alle specialforbund til en konference for at præsentere udkast til "Etisk kodeks for dansk konkurrenceidræt"

I fredags deltog K. K. Terkelsen som repræsentant for DOF i en konference om etisk kodeks i dansk konkurrenceidræt.

I "Lov om eliteidræt" fremgår det, at Team Danmark i et samarbejde med DIF og specialforbundene skal udarbejde et etisk kodeks for dansk konkurrenceidræt.

De tre personer, der i et tæt samspil med repræsentanter for trænere, udøvere og andre udvalgte fra idrættten har stået for udkastet, er professor. dr. jur Jens Evald, Århus Universitet, professor Sigmund Loland, Norges Idrætshøjskole og lektor Jens Christensen, Århus Universitetet.
De tre stod også for præsentationen i fredags.

Præsentationen gav anledning til både spørgsmål og forslag til ændringer og tilføjelser.
Der er nu tid for skriftlige høringssvar frem til den 22. november, hvorefter udkastet revideres. Endelig udkast blive behandlet i TD's og DIF's bestyrelser i starten af december og kodekset træder så i kraft pr 1. januar 2007.

Målet med det etiske kodeks er, at få forbund og klubber til at arbejde videre med de etiske regler inden for deres egen sport.
Det er samtidig målsætningen at få udøvere, ledere og forældre i klubberne til at debattere de etiske retningslinier. Det er nemlig i klubberne, at værdierne i dansk konkurrenceidræt hver dag bliver omsat til virkelighed - og det er der debatten og en aktiv stillingawgen er nødvendig.
Det etiske kodeks har følgende afsnit(kapitler)
1. Etiske regler for udøvere
2. Etiske regler for trænere
3. Etiske regler for daommere og officials
4. Etiske regler for ledere og ansatte i idrættens organisationer
5. Etiske regler for tilskuere og supportere
6. Etiske regler for for børn og unge op til 15 år.

http://www.teamdanmark.dk/CMS/cmsdoc.nsf/content/tdwb6tyf6d

Årets kortkonsulentræf på HINE havde god tilslutning

Fredag og lørdag samlede kortudvalget de frivillige kortkonsulenter og enkelt Wild Card indbudte korttegnere til det årlige kortkonsulentræf på Himmelbjergegnens Idræts- og Natur Efterskole.

Det blev til et spændende forløb over små 24 timer i kortkvalitetens tjeneste. Megen nattesøvn blev vi ikke plaget af. Sæt 15 korttegnere sammen og læg en stak orienteringskort på bordet, så går snakken.

Det startede med en orientering om arbejdet i kortudvalget, herunder en redegørelse for de tanker der er gjort omkring en mere fleksibel ordning omkring honorarbetalt arbejde på kortområdet.

Herefter fik Flemming Nørgaard ordet og fortalte om den kæmpe kortprojekt, som WOC 2006 havde været. Det er simpelthen imponerende, hvad der er produceret af kortmateriale i høj kvalitet på de 4 år kortprojektet har forløbet over. Ikke bare til selve stævnet og WOC Tour, men også til træning og modelevents.

Derefter var det Mogens Hansen, der gav en status på printkvaliteten. Faldgruberne er stadig mange og dybe. Det offsettrykte kort er stadig nr. 1 og slet ikke så dyrt som de fleste går og tror. Til kort i 1:15.000 er print totalt uegnet.

Aftenen sluttet med hyggeligt samvær og faglig O-snak med ost og væskekontroller for voksne.

Lørdag morgen så det gråt ud. Regnen silede ned. Men som et lille mirakel dukkede solen frem, lige da vi tog i skoven med madpakken. Først et smut i Silkeborg Sønderskov, hvor vi kikkede på et af WOC Tour kortene. Derefter gik turen til en af kronjuvelerne i selve WOC 2006 arrangementet. Trods jagt havde vi fået en begrænset adgang til at besøge Addit – Løndal skov.

Temaet var det gule på kortet. Lysåbent, lysninger og spredt bevokset blev diskuteret nøje. Men også gennemløbelighed og sti/hugning kom på menuen. Der er ingen tvivl om at det er et ualmindeligt stort arbejde, der er lagt i det kort, og at detaljeringsgraden overstiger langt det daglige arbejde. Men et imponerende terræn med et flot kort – som passer!

Hjemme på skolen efter en lang dag i skoven kunne John Holm gøre status. Der er kortkonsulenttræf igen næste år.

Datoen er fredag - lørdag 9.-10. november 2007 på Gjerlev Idrætshøjskole.

Læs mere om kortudvalgets arbejde via link ...

http://kort.do-f.dk/

Husk, fristen for at komme på det hold, der starter januar 2007, er 1. december

13 har tidligere gennemført uddannelsen og for tiden har vi fire med på DIF's Diplomtræneruddannelse (Henrik Jørgensen, Henrik Hinge, Claus Lyngby og Søren Skaarup Larsen)

Der blev annonceret for uddannelsen her på hjemmesiden allerede i august, hvor nye interesserede efterlystes. Der gøres derfor nu opmærksom på, at tiden er inde til endelig stillingtagen.

DIF’s Deltagerkriterier
Kursisten skal have gennemført sit eget forbunds træneruddannelse niveau I og II eller have tilsvarende baggrund.
Ansøgere til DIF’s diplomtræneruddannelse, som ikke formelt opfylder uddannelseskriteriet for optagelse, vil kunne blive bedt om at bestå en optagelsesprøve inden uddannelsen.

Diplomtræneruddannelsen består også af en idrætsspecifik del – en DOF del. For at starte DOF-delen skal der minimum være 5 – 7 personer på holdet. Alle tidligere deltagere på diplomtræneruddannelsen har fået DOF-delen på nær de fire, der går på uddannelsen i øjeblikket. Hvis to til tre personer melder sig til den Diplomtræneruddannelse, der starter til januar, vil vi kunne tilbyde DOF-delen – dels til de fire, der nu er i gang med uddannelsen og dels til de nye. DOF-delen vil da blive gennemført med start efterår 2007 og med afslutning i 2008.

Prisen for DIF-delen er ved en forbundsindstilling 12.500 kr. Denne del udgør i alt 180 lektioner.
Dertil kommer en betaling for DOF-delen, der udgør 3.000 kr. Denne del består af 30 lektioner samt en projektdel ansat til 20 lektioner

Yderligere information om DIF-delen kan fås ved henvendelse til DIF, tlf. 4326 2046 ved Jan Milandt, uddannelseskonsulent eller til DOF ved K. K. Terkelsen, sportschef, tlf. 7587 1705.

Informationsbrochurer og tilmeldingsblanket kan downloades fra www.dif.dk

Ansøgningsfrist 1. december

Medlemstallet – op igen

Den månedlige måling i O-service over personer der er registret som aktive er igen gået op. Vi er nu registret med 6.259 aktive eller en fremgang på 77 i oktober måned.

Siden vi begyndte vores målinger i regi af Breddeudvalget er der sket en stigning fra 5.963 ved udgangen af juni til nu 6.259 ved udgangen af oktober. En fremgang på 296 aktive svarende til knap 5 % eller indholdet af en pæn stor klub.

Og flere er på vej – Det ved vi. Nu gælder det om at holde fast i den opadgående spiral. Nye giver nemlig flere nye! Målet er stadig de 1.500 flere medlemmer eller i alt 7.500 aktive. Det er en høj målsætning, men ikke urealistisk.

Vi er 90 klubber. Fordelt på disse er der tale om 15-17 flere pr. klub.

Vi kan også se sådan på det. Ifølge O-service er vi ca. 1,500 meget aktive, der deltager i mange stævner. Bare hver af os fik fat i en ny og tog os tid til at få dem helt ind i sporten ville målet være nået … Ej heller urealistisk.

RSS Nyheder

feed-image RSS

DOF på Facebook

Sponsorer

Cowi
Trimtex
Sportident
Løberen
Silva
Klinik
Godik
Sportlyzer
Grafisktrykcenter

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF