Nyheder

 

Tema Loeb2

Dansk Orienterings-Forbund følger i disse dage myndighedernes restriktioner og DIF`s anbefalinger, som gælder frem til og med 10. maj. De medfører at alle konkurrencer og traditionelle træninger under DOF er aflyst, at klubhuse ikke kan benyttes, samt at forbuddet mod at være flere end 10 samlet varer foreløbig frem til den 10. maj. Forbuddet mod store arrangementer med mere end 500 deltagere varer til og med august måned.

Det er nemt at agere efter frem mod d. 10. maj, samt for arrangementer med flere end 500 deltagere.
Men det er langt mere uklart, hvordan vi kan forholde os til perioden efter 10. maj, når det gælder arrangementer med færre end 500 deltagere – og den videre planlægning resten af året.

Vi modtager løbende henvendelser fra både klubber og løbere, der efterlyser svar på, hvad der sker med resten af forårets og efterårets stævner.

DOF forventer at regeringen først melder ud omkring fase 2 i genåbningen af Danmark nogle dage før d. 10. maj.

I mellemtiden har Stævne- og reglementsudvalget fået til opgave af HB at udarbejde tekniske retningslinjer for afvikling af orienteringsstævner, når der åbnes op for disse. SRU har også planlagt et møde d. 11. maj, når planerne for genåbning forventes at være kendt. Her håber udvalget på at kunne udarbejde et revideret stævneprogram, som kort efter kan lægges frem sammen med de tekniske retningslinjer. Det forudsætter naturligvis, at alle ovenstående præmisser holder.

Foto: Camilla Bergmann

Eftersom situationen med Coronavirus har betydet aflysninger og flytninger af samtlige internationale mesterskaber inden for fod-o, er de tidligere udmeldte udtagelseskriterier anullerede.

På siden Landsholdsinformation er alle dokumenter indtil videre blevet fjernet. Efter d. 1/7, når der er mere klarhed over, hvilke mesterskaber der vil komme i efteråret, vil nye udtagelseskriterier og sæsonplaner blive offentliggjort.

Det betyder også, at løbene d. 5.-7. juni i Hillerød, som skulle bruges som udtagelse til bl.a. Junior-VM og EYOC ikke længere er gældende for udtagelse. Løbene er aflyst, men FIF Hillerød arbejder på at lave et erstatningsløb søndag d. 7/6. Læs mere på www.fiforientering.dk/sommer2020

453A4190

Status på internationale konkurrencer 2020:

World Cup, afd. 1-3, Schweiz                             Aflyst

EYOC, Ungarn                                                        Flyttet til 23.-25. oktober

Junior-VM, Tyrkiet                                                Flyttet til efteråret

VM, Danmark                                                        Flyttet til efteråret

Studenter-VM, Rusland                                       Aflyst

EM, Estland                                                            Aflyst

World Cup, afd. 7-9, Italien                                Aflyst

Baltic Junior Cup                                                   23.-25. oktober

Tema Kort

DOF’s hovedbestyrelse har på et møde i sidste uge vedtaget en spareplan for forbundet, hvis økonomi i 2020 bliver hårdt ramt af corona-krisen og de mange aflyste aktiviteter. Foreløbig ser det ud til, at forbundet står til at miste omkring 600.000 kroner i manglende løbsafgifter. Og det beløb ventes at vokse i løbet af året, da flere aktiviteter må formodes også at blive aflyst eller skrumpe i størrelse.

Derfor har en arbejdsgruppe under HB udarbejdet et sparekatalog, som HB har taget udgangspunkt i ifm. de vedtagne besparelser, der i alt udgør 865.000 kr. Det betyder naturligvis at en lang række områder rammes af besparelser.

Blandt andet bliver Orientering Online lagt i dvale resten af året, når den igangværende produktion af historier er publiceret.

Samtidig har HB besluttet ikke at forlænge projektbevillingen til Skoleorientering, der udløber pr. 1. juli. Der er koblet en deltidsstilling til projektet, som derfor ikke forlænges efter sommeren. Derfor betyder det også, at DOF ikke deltager i Skole OL i det kommende skoleår.

Eliteområdet har i de seneste måneder måtte aflyse en lang række aktiviteter i ind- og udland. Det bidrager naturligvis også til den samlede besparelse for 2020.

HB arbejder i den kommende tid videre på at finde yderligere besparelser, så der i alt kan spares 1,2 millioner kr. Det skal imødegå de samlede tab, som forbundet risikerer at opleve ved yderligere aflysninger af stævner og heraf manglende løbsafgifter.

DOF’s formand Walther Rahbek har udsendt et brev til alle klubformænd, der redegør for de enkelte besparelser og de fortsatte overvejelser for resten af året.

Tema FindvejiSkolen

Kære medlem

Jeg håber, at I alle er vel derude. Corona er det nye ord på alles læber og alle, små som store, er blevet tvunget til at tænke alternative tanker og løsningsmodeller.

Det er en fornøjelse at se alle de kreative, men også velgennemtænkte alternativer, der er kommet til vores traditionelle, ugentlige træninger – landet over. Dejligt at se, at man også tilbyder det på tværs af klubberne og at klubberne har tid til at tænke på forbundet og opfordre til ”corona-afgift”. Som Skole- og Naturkonsulent bliver jeg stolt over, hvordan I klubber håndterer vores sport i disse corona-tider.

Skolerne er et andet område, hvor jeg ser og allerede fornemmer, at der er potentiale i disse corona-tider.

Lige nu er mange af skolerne pressede, da pladsen kan være trang på skolerne, og eleverne skal helst være ude så meget som muligt. Der kan I som klub være behjælpelige.

Jeg ved, at mulighederne for de enkelte klubber er forskellige. Nogle har Find vej-projekter de kan henvise skolerne til, eller måske et bykort og andre har allerede en Skolepakke under Find vej i Skolen. En Skole-pakke gør det kort sagt lettere at være idrætslærer i skolen. Ligesom Skolepakken kan anvendes i skolens andre fag. Men et tilbud, uanset udgangspunkt, om en bane eller lign. kan vise sig at være en stor hjælp. Ligesom et link til vores Orientering - Lær at finde vej eller Signaturforklaring kan gøre hverdagen nemmere for skolelæreren. Skolepakkernes undervisningsforløb er i år blevet udvidet med FIT FIRST 10 konceptet. Dette og det traditionelle undervisningsforløb findes på Find vej i Skolen. Men fælles er, at I som klub kan starte med at kontakte skolerne og tilbyde lidt hjælp, hvor I ser det muligt.

Både i Øst- og Vestdanmark hører jeg desuden at klubber har kontaktet skoler og f.eks. tilbudt at sætte en bane op med små skærme på allerede eksisterende kort/bynære kort, som skolerne kan bruge. Klubben har så sørget for skovtilladelse etc. Et sted ved jeg at klubben, efter at have tilbudt hjælp i forbindelse med at få skolerne op at køre igen, nu er kommet i dialog med kommunen om egentlig udarbejdelse af skolepakker til 3-5 af kommunens skoler.

Der er i Dansk Orienterings-Forbund pt. oprettet over 100 Skolepakker. Nogle er oprettet med samarbejder mellem skole og klub, andre ikke. Nyeste evidens viser at op mod hver fjerde, der har prøvet en idræt i skolen, starter til denne – hvis det er sket i et forløb/samarbejde mellem skole og forening. Ungdomsforsker Søren Østergaard er blevet interviewet af Skole OL, og der er kommet disse videoer ud af det: https://www.you-tube.com/playlist?list=PLaqR9KlPSFechV4S7bPbatpj-3Tsg8szu Jeg håber, at I som klub vil kunne finde inspira-tion i disse.

Skolepakkerne vil fremadrettet have fokus på samarbejdet mellem skole og foreningen, hvorfor et nyt aftalepapir er udarbejdet og kan findes på DOF’s Hjemmeside under Vejledninger/Reglement -> Find vej i Skolen. Klubvejledning og generelle anbefalinger vil også snarest blive tilpasset og lagt ind på hjemmesiden. Ligesom der er en ny flyer på vej på Find vej i Skolen-hjemmesiden. Prisen på pakken vil stige og der er en ny sammensætning af økonomien, da I som klub, udover betaling af kort, skal have betaling for samarbejdet

Jeg har i starten af april 2020 sendt mails ud til alle skoler med eksisterende skolepakker. Her tilbyder DOF dem gratis opdatering af deres Skolepakke med FIT FIRST 10 lektionsplanerne (disse er nu standard i en skolepakke), samtidig med at vi spørger ind til deres interesse for skolesamarbejde og om de allerede har et. Jeg vil løbende tage fat i relevante klubber, når jeg kender tilbagemeldingerne fra skolerne. Således at I som klub kan kontakte skolen med henblik på et evt. samarbejde. Og I er selvfølgelig også velkommen til selv at tage kontakt.

Tag endelig fat i mig, hvis I som klub er interesseret I at høre mere om Skolepakkerne anno 2020 eller har behov for støtte i forbindelse med oprettelse af nye skolepakker og/eller oprettelse af skolesamarbejde ved eksisterende skolepakker efter det nye koncept. Pt. kører der et projekt, hvor både nye skolepakker og eksisterende skolepakker kan få rabat, hvis de opretter samarbejdsaftale for skoleåret 20/21 inden medio juni 2020.

Pas på Jer selv. Håber vi snart kan ses i skoven igen.

Nina Hoffmann
Skole- og Naturkonsulent

2019 NinaHoffmann Naturkonsulent

DOFTVLOGO

Denne skrivelse er tirsdag d. 21. april sendt ud til alle klubber:

I forlængelse af den gradvise genåbning af Danmark, som blev meddelt af myndighederne torsdag den 16. april, har idrættens organisationer repræsenteret ved bl.a. DIF været i dialog med myndighederne om hvorledes en sundhedsmæssig forsvarlig og gradvis genåbning af udeidrætten bør ske.

Myndighederne har understreget, at første fase af en gradvis genåbning af det danske samfund forudsætter, at alle fortsat overholder retningslinjerne om social afstand og hygiejneråd, da smittespredningen ellers kan blive så kraftig, at kapaciteten i sundhedsvæsenet vil blive voldsomt udfordret. Dette er den helt grundlæggende præmis for idrættens genåbningstiltag - og DOF opfordrer klubberne til at understrege dette for sine medlemmerne.

Det gælder ligeledes fortsat at klubhuse ikke kan benyttes, og at det ikke er tilladt at samles mere end 10 personer. Man er forpligtet til at følge med i myndighedernes regelsæt løbende, og henstillinger fra myndigheder skal altid følges. Sundhedsstyrelsen anbefaler dog, at ”man bør holde sig fysisk aktiv og bør prioritere at komme ud og få frisk luft dagligt,” og Danmarks Idrætsforbund opfordrer til at man ”husker bevægelse og udnytter naturen til at være aktiv med løb eller cykelture.”

I forbindelse med den gradvise genåbning anbefaler DOF fortsat selvtræning / individuel træning. Læs om det her.

Men DOF åbner nu op for muligheden for træningsløb uden post kontrol-stempling på følgende måde:

• Træningsløb afvikles i tidsrum lidt større end vi er vant til (dvs. 2-3 timer).
• Medlemmerne opfordres til at sprede deres deltagelse hen over hele tidsrummet.
• Der vil være postskærme i skoven.
• Der er personale ved start, som kan udlevere printede kort.
• Der er ingen stemplingskontrol i skoven.
• Der tilbydes manuel tidstagning med ur og registrering af tid ved start/mål personalet.
• Der opsættes store snitzlede båse eller ”stop” streger ved at lægge plast strimmel på jorden. Indenfor hver bås må maks. opholde sig 10 ventende løbere med behørig afstand.
• Løberne går frem til start personalet og bliver registreret og får et kort ad gangen (evt. en familie ad gangen).
• Der skal stå sprit på borde og andre steder ved start og mål.
• Når man kommer i mål går man til sin bil efter at have registreret sig.

Generelt for genåbning af træningsløb gælder, at personer med symptomer på sygdom, helbredsmæssige svækkelser eller høj alder bør ikke deltage. Ligeledes er det væsentlig at holde for øje, at redskaber, faste installationer, flag, remedier o. lign. ikke bør anvendes af flere deltagere. Deltagerne skal i videst mulige omfang selv medbringe evt. redskaber, remedier m.v.

DOF anbefaler fortsat vores klubber at afholde sig fra konkurrenceløb. Men følger løbende myndigheder og DIF`s anbefalinger og når og hvis en mere omfattende åbning kommer på tale - så vil DOF vurdere og følge op i forhold til dette. 

Læs mere på www.coronasmitte.dk eller www.sst.dk
Læs DIF’s vejledning: www.dif.dk/corona
Følg løbende DOF’s vejledninger her: www.do-f.dk

Walther Rahbek
Formand, DOF

Underkategorier

Husk at referater fra forskellige møder (Kredsudvalg, Klubledermøder, Børn og Unge) ligger på hjemmesiden.

De ligger under Nordkredsens dokumenter. Her ligger også andre gode informationer.

RSS Nyheder

feed-image RSS

DOF på Facebook

DOF ANBEFALER

Tema FindvejiSkolen2

DOF har udarbejdet et e-læringsforløb målrettet elever i 6.-7. klasse, som lærere gratis kan benytte. Læs mere

Sponsorer

Cowi
Trimtex
Sportident
Løberen
Silva
Klinik
Godik
Sportlyzer
Grafisktrykcenter

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF